Β’ Παθολογική Ογκολογική Κλινική

Στόχος της Β΄Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής είναι η επιστημονικά αρτιότερη αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο.

H Κλινική

Η άμεση διάγνωση της νόσου, η διενέργεια των πιο σύγχρονων μεθόδων εκτίμησης της έκτασης και της μοριακής ταυτοποίησης της νόσου, η εξατομικευμένη αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς μετά από διεπιστημονική προσέγγιση από ομάδα διαφόρων ειδικοτήτων και η ολοκληρωμένη παρακολούθηση κατά τη διάρκεια των θεραπειών συντονίζεται και διενεργείται από τους εξειδικευμένους Παθολόγους Ογκολόγους της Κλινικής.

Οι ιατροί της κλινικής είναι Παθολόγοι Ογκολόγοι εξειδικευμένοι στην αντιμετώπιση όλου του φάσματος κακοηθειών με αξιόλογες σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με συγγραφικό έργο και δραστηριοποίηση τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία με ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια, όσο και στο πεδίο των θεραπευτικών εξελίξεων με τη συμμετοχή σε κλινικές μελέτες.

Το προσωπικό της Κλινικής έχει 24ωρη ηλεκτρονική πρόσβαση στον πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο του κάθε ασθενούς, ο οποίος ανανεώνεται διαρκώς και σε κάθε κλινική επίσκεψη. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσματική επικοινωνία και ορθή συμβουλευτική των ασθενών της κλινικής.

Αναπόσταστο μέρος της Β΄Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής αποτελεί το Τμήμα Κλινικών Ερευνών Γυναικολογικών Κακοηθειών, σκοπός του οποίου είναι η διεξαγωγή τόσο εγχώριων όσο και διεθνών κλινικών μελετών φάσης I-IV σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα. Με αυτό τον τρόπο δίδεται πρόσβαση σε ασθενείς με γυναικολογική κακοήθεια σε νεότερα φάρμακα.

Η συμμετοχή των Ιατρών της κλινικής σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες δίνει τη δυνατότητα συζήτησης περιστατικών μας με αντίστοιχους experts κέντρων στις ΗΠΑ και ΕΕ.