Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Εργασιακής Υγείας & Ασφάλειας και Ασφάλειας τροφίμων

Εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Εργασιακής Υγείας & Ασφάλειας και Ασφάλειας Τροφίμων, που καλύπτει όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών και λειτουργιών μας (κλινικών, διοικητικών και υποστηρικτικών).

Στο πλαίσιο του Συστήματος αυτού, η Διοίκηση του ΜΗΤΕΡΑ έχει αναλάβει τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

 • Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες των ασθενών μας και των οικείων τους, με στόχο την ικανοποίησή τους και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών. Επιδιώκουμε την εκπλήρωση των απαιτήσεων των εργαζόμενων, των συνεργατών, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας, όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών υγείας, την εργασιακή υγεία & ασφάλεια, το περιβάλλον και την ασφάλεια τροφίμων.
 • Δεσμευόμαστε για την παροχή άριστων υπηρεσιών διαθέτοντας τους απαραίτητους πόρους, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, τεχνολογία αιχμής και εφαρμόζοντας ορθές επαγγελματικές πρακτικές.
 • Συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και κανονιστικές απαιτήσεις, που εκάστοτε ισχύουν, και τις υποχρεώσεις που έχουμε ενυπογράφως αποδεχθεί που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, το περιβάλλον, την ασφάλεια τροφίμων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των προτύπων:
  • ISO 9001 – Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
  • ISO 15224 – Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – EN ISO 9001:2015 για υγειονομική περίθαλψη
  • ISO 22000 – Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων
 • Σταδιακά συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις των προτύπων:
  • ISO 45001 – Συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία
  • ISO 14001 – Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Εφαρμόζουμε τη βασική αρχή της πρόληψης σε όλες τις εταιρικές δραστηριότητες.
 • Προστατεύουμε το περιβάλλον. Δεσμευόμαστε για την πρόληψη της ρύπανσης, τη βιώσιμη χρήση πόρων, τον περιορισμό της επίδρασης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων με συμμόρφωση στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες δικαίου.
 • Παρέχουμε ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας με σκοπό την πρόληψη από εργατικά ατυχήματα και ασθένειες. Δεσμευόμαστε για την εξάλειψη των κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Δεσμευόμαστε για τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους.
 • Παρέχουμε περιβάλλον εμπιστοσύνης και κουλτούρα ασφάλειας στο προσωπικό μας, που προάγει την ανοικτή επικοινωνία, την ενεργό συμμετοχή, την ποικιλία απόψεων, την προάσπιση των δικαιωμάτων, την ανάληψη ευθυνών, την ασφάλεια, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την ομαδική εργασία, την εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη, την επίτευξη στόχων και την αναγνώριση, όταν επιτυγχάνονται οι προσδοκίες.
 • Παρέχουμε ασφαλείς και υγιείς συνθήκες παρασκευής γευμάτων προς τους ασθενείς και το προσωπικό, διασφαλίζοντας τον σωστό χειρισμό των τροφίμων σε όλα τα στάδια επεξεργασίας τους, από τη παραλαβή και την αποθήκευση μέχρι την επεξεργασία και το σερβίρισμα.
 • Ελαχιστοποιούμε την εμφάνιση αποκλίσεων από το πρότυπο λειτουργίας μας και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Μετριάζουμε τις συνέπειες πιθανών συμβάντων, εργασιακών ή/και περιβαλλοντικών ατυχημάτων και μεριμνούμε για την αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπισή τους.
 • Δεσμευόμαστε για συνεχή βελτίωση του Σύστηματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Εργασιακής Υγείας & Ασφάλειας, προκειμένου να βελτιώνονται οι επιδόσεις μας και να επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί μας στόχοι για επιχειρηματική αριστεία.
Καθημερινή πρόκληση για εμάς, είναι η εξασφάλιση υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών για τους ασθενείς μας