Υπεύθυνη Επιχειρησιακή στρατηγική

Ο Όμιλος, θέτοντας ως όραμά του την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα και τη διατήρηση της υψηλής του θέσης στον τομέα της υγείας παγκοσμίως, επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση και την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Όπως αποτυπώνεται και στο επιχειρηματικό μοντέλο που υιοθετεί, η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας αποτελεί την κύρια πηγή αξίας του οργανισμού. Αναλυτικότερα το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου HHG περιγράφεται ως ακολούθως:

Ο Όμιλος HHG έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα του το μακροπρόθεσμο συμφέρον των συμμετεχόντων του. Μελετώντας προσεκτικά το ιδιαίτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον της χώρας, επικεντρώνεται στην εισαγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (added value services), την επένδυση σε τεχνολογία αιχμής (cutting edge technology), τη διάθεση καινοτόμων υπηρεσιών σε εξειδικευμένες αγορές (niche markets) έχοντας πάντα στο επίκεντρο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου είναι:

 

 

Εστιάζουμε στη διασφάλιση της υγιούς χρηματοοικονομικής διάρθρωσης του Ομίλου, στη βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, στην εναρμόνιση της κοστολογικής δομής με τα
αναμενόμενα έσοδα καθώς και στη μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης των συνεργιών εντός του Ομίλου, με σκοπό την περαιτέρω ισχυροποίηση της οικονομικής του θέσης.