Υπευθυνότητα για την Αγορά

Τα υψηλά ηθικά πρότυπα και οι αξίες των Εταιρειών του Ομίλου HHG, καθορίζουν την επιχειρηματική στρατηγική και πορεία και αντικατοπτρίζονται στις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις ομάδες που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου HHG.

Υπεύθυνη Διαχείριση Προμηθειών

Προτεραιότητα μας αποτελεί η εφαρμογή τόσο των τεχνολογιών αιχμής, όσο και των ιατρικών πρακτικών που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, το μεγαλύτερο ποσοστό των προμηθειών για όλες τις εταιρείες του Ομίλου HHG συνδέονται με την εφαρμογή των εξελίξεων της τεχνολογίας, την απόκτηση καινοτόμων μηχανημάτων και σύγχρονου εξοπλισμού.

Εφαρμόζοντας ένα σύνολο διαδικασιών για την προμήθεια παγίων, υλικών και υπηρεσιών το ΜΗΤΕΡΑ αποσκοπεί στον καλύτερο έλεγχο τους. Οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται αφορούν σε όλα τα στάδια των προμηθειών από την εκδήλωση ανάγκης, την έρευνα αγοράς, την αξιολόγηση έως την ολοκλήρωση της προμήθειας.

Το ΜΗΤΕΡΑ, μέλος του Ομίλου HHG, σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της μεταχείρισης και της αποφυγής των διακρίσεων στις διαδικασίες προμηθειών. Η διαδικασία επιλογής προμηθευτών βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι η ποιότητα και η ασφάλεια των παρεχόμενων υλικών και υπηρεσιών, η συμμόρφωση με τα νομοθετικά πλαίσια, η πιστωτική πολιτική των υποψηφίων προμηθευτών καθώς και η αξιοπιστία και ακεραιότητά τους. Εκτός από τα αυστηρά κριτήρια ποιότητας και της έκβασης της συνεργασίας με τους προμηθευτές, ο Όμιλος επιλέγει να συνεργάζεται με προμηθευτές που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, καθώς και τη διαφάνεια στις συναλλαγές.

Ο Όμιλος υποστηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικονομία, δίνοντας προτεραιότητα σε Έλληνες προμηθευτές, κατά τη διαδικασία επιλογής, εφόσον καλύπτουν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια.