Υπευθυνότητα για το Περιβάλλον

Το ΥΓΕΙΑ εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001.  Κάθε χρόνο στην Κλινική του ΥΓΕΙΑ, πραγματοποιείται αξιολόγηση περιβαλλοντικών πλευρών και ενδεχόμενων επιπτώσεων από την παροχή υπηρεσιών υγείας στο περιβάλλον. Με οδηγό την αξιολόγηση αυτή, βελτιώνεται συνεχώς η περιβαλλοντική επίδοση όλων των κλινικών του Ομίλου, θέτοντας στόχους, υλοποιώντας προγράμματα και καθορίζοντας δείκτες για την παρακολούθηση της επίδοσης αυτής στο πλαίσιο της εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί προτεραιότητα για το ΥΓΕΙΑ, καθώς η περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία του νοσοκομείου έχει αναγνωριστεί ως βασικό μέσο εξοικονόμησης πόρων και επίτευξης όρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το ΥΓΕΙΑ, το ΜΗΤΕΡΑ και το ΛΗΤΩ διαθέτουν εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων

Όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου HHG δεσμεύονται να συμβάλλουν ουσιαστικά, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους και κατά το μερίδιο που τους αναλογεί, στη γενικότερη προσπάθεια της Ελλάδας να μειώσει την παραγωγή των αποβλήτων και να αυξήσει την ανάκτηση αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές και εφαρμόζουν όλα όσα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Στόχος τους είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων τα οποία παράγουν και η συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εγκατάστασης, με σκοπό τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης αυτών.

Το Διαγνωστικόν & Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ, η Ιδιωτική Γενική Μαιευτική – Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, καθώς και το ΛΗΤΩ, φροντίζουν για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες τους και διαθέτουν εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Στην Κλινική Hygeia Hospital Tirana εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων μέσω του WASTER (κλίβανος ατμού και τεμαχισμού) μια τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον.

Ο Όμιλος HHG φροντίζει ώστε όλες οι διαδικασίες και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σχετικά με τη διαχείριση ουσιών και αποβλήτων, να είναι οι πλέον ενδεδειγμένες και να διασφαλίζεται πως:

 

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ενστερνιστεί πλήρως το κοινό όραμα του Ομίλου για αειφόρο ανάπτυξη και τη λειτουργία του με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.