Πληροφορίες για επισκέπτες

Επιτρέπεται ΜΟΝΟ ένα άτομο ανά νοσηλευόμενο ασθενή.

Διαβάστε περισσότερα για τα μέτρα προφύλαξης καθώς και για το επισκεπτήριο εδώ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΜΗΤΕΡΑ: 210 686 9000