Πυρηνική (ραδιοϊσοτοπική) απεικόνιση της καρδιάς

Οι ραδιοϊσοτοπικές μελέτες επιτρέπουν στους γιατρούς να παίρνουν πληροφορίες για την κανονική ή την παθολογική λειτουργία της καρδιάς, συμπεριλαμβανόμενων της ροής αίματος στο μυοκάρδιο (αιμάτωση), του καρδιακού μεταβολισμού και της λειτουργίας των καρδιακών κοιλιών. Η μελέτη της αιμάτωσης της καρδιάς (μυοκαρδίου) είναι μια ελάχιστα επεμβατική πράξη που χρησιμοποιεί μικρές ποσότητες ραδιενεργών υλικών χορηγούμενων μέσω μιας φλέβας του χεριού, για να δημιουργηθούν εικόνες της καρδιάς.

Η πιο συχνά εκτελούμενη διαδικασία απεικόνισης στην πυρηνική καρδιολογία είναι η απεικόνιση της αιμάτωσης του μυοκαρδίου (myocardial perfusion imaging [MPI]) με την υπολογιστική τομογραφία εκπομπής μονού φωτονίου (single-photon emission computed tomography [SPECT]). Το εγχεόμενο ραδιοϊσότοπο που κυκλοφορεί στο αίμα (λέγεται ιχνηθέτης) προσλαμβάνεται από τα βιώσιμα και εργαζόμενα κύτταρα του μυοκαρδίου (αλλά όχι από τις περιοχές της ισχαιμίας ή εμφράγματος) και συγκρατείται στο εσωτερικό τους για κάποιο χρονικό διάστημα. Τα φωτόνια που εκπέμπονται από το δεσμευμένο στα μυϊκά κύτταρα ραδιοϊσότοπο βρίσκονται σε απόλυτη αναλογία με την ποσότητα και την περιοχή προσλήψεως του ιχνηθέτη, που με τη σειρά τους σχετίζονται με το βαθμό και την περιοχή αιμάτωσης του μυοκαρδίου. Μια γάμμα κάμερα φωτογραφίζει τα εκπεμπόμενα φωτόνια ακτινών γάμμα και μετατρέπει τις πληροφορίες σε ψηφιακά δεδομένα που αντιπροσωπεύουν το μέγεθος της πρόσληψης και τη θέση της εκπομπής. Το τελικό αποτέλεσμα της απεικόνισης SPECT είναι η δημιουργία πολλών, επάλληλων τομών ή φετών της καρδιάς (τομογραφήματα), παραγόμενης έτσι μιας ψηφιακής εμφάνισης της διανομής του ραδιενεργού ιχνηθέτη σε όλο το μυοκάρδιο. Με άλλα λόγια οι εικόνες της SPECT MPI αναπαριστούν την ποσοτική και περιοχική διανομή της αιμάτωσης σε ολόκληρο το μυοκάρδιο. Μπορούν έτσι να εκτιμηθούν η αντλητική λειτουργία της καρδιάς και η έκταση και σοβαρότητα της στεφανιαίας νόσου, συμπεριλαμβανόμενης και της διάγνωσης και αξιολόγησης των οξέων καρδιακών προσβολών.
Πέραν της εκτίμησης της ροής του αίματος (αιμάτωσης) σε κάποιο όργανο, το SPECT μπορεί να μας δώσει πληροφορίες και για χημικές αντιδράσεις που γίνονται σε κάποιο όργανο ή σε κάποιο μέρος του σώματος (δηλαδή, πληροφορίες για το μεταβολισμό).
Μεταξύ άλλων πραγμάτων, οι ραδιοϊσοτοπικές μελέτες βοηθούν επίσης και στη διάγνωση και αξιολόγηση του πόνου στο στήθος (στηθάγχης) και στην εκτίμηση της επιτυχίας και την παρακολούθηση του αποτελέσματος των λεγόμενων επεμβάσεων επαναιμάτωσης, δηλαδή της εγχείρησης αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass) ή της τοποθέτησης stent στις στεφανιαίες αρτηρίες.