Δυναμικό υπερηχοκαρδιογράφημα

 

Είναι μια εξέταση που περιλαμβάνει την υπερηχογραφική απεικόνιση του μυοκαρδίου της αριστερής κοιλίας σε πραγματικό χρόνο, καθώς και την αξιολόγηση ορισμένων λειτουργικών παραμέτρων στην ισχαιμική ή βαλβιδική καρδιακή νόσο. Η εκτίμηση γίνεται πριν και μετά τη σωματική καταπόνηση ή κατά τη διάρκεια της σταδιακά αυξανόμενης φαρμακολογικής ή ηλεκτρικής φόρτισης της καρδιάς. Ωστόσο, το πιο συχνά εκτελούμενο δυναμικό ηχοκαρδιογράφημα είναι αυτό που χρησιμοποιεί τη φαρμακολογική φόρτιση (δυναμικό ηχοκαρδιογράφημα με δοβουταμίνη).

Η δυναμική ηχοκαρδιογραφία είναι μια καλώς εδραιωμένη και καταξιωμένη εξέταση για την αξιολόγηση της ισχαιμίας του μυοκαρδίου. Συγκεκριμένα αποτελεί μια από τις πιο κατάλληλες εξετάσεις πρώτης γραμμής για ασθενείς που προϋπάρχουσες διαταραχές στο ηλεκτροκαρδιογράφημά τους δεν επιτρέπουν την ερμηνεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος  κατά την άσκηση (π.χ., αποκλεισμός αριστερού σκέλους). Η ακρίβεια της δυναμικής ηχοκαρδιογραφίας είναι παρόμοια με εκείνη του σπινθηρογραφήματος αιματώσεως μυοκαρδίου (SPECT). Η εξέταση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του αν και κατά πόσο ένα μη καλώς συστελλόμενο τμήμα της καρδιάς μπορεί να αναλάβει λειτουργία μετά από μια επέμβαση επαναιμάτωσης (εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης [bypass] ή τοποθέτηση stent), αν και η συνολική ευαισθησία της εξέτασης φαίνεται να είναι κατώτερη από εκείνη των εξετάσεων με σπινθηρογράφημα ή μαγνητική τομογραφία. Η διαδικασία αυτή λέγεται ποσοτικοποίηση της βιωσιμότητας (προσδιορισμός της συσταλτικής εφεδρείας). Είναι μάλιστα εφικτή η εκτίμηση της στεφανιαίας ροής και της εφεδρείας ροής με τη χρήση της διαθωρακικής ηχοκαρδιογραφίας με Doppler και της αγγειοδιαστολής με αδενοσίνη ή διπυριδαμόλη, πράγμα που παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες για την πρόγνωση. Θα πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι αυτή η εκτίμηση της ροής γίνεται πιο αξιόπιστα στην περιοχή του προσθίου κατιόντος κλάδου.

Το δυναμικό ηχοκαρδιογράφημα εξάγει έμμεσα συμπεράσματα για την αιμάτωση του μυοκαρδίου (δηλαδή για το πόσο καλά ρέει το αίμα μέσα στο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας, στο μυοκάρδιο) από την παρατήρηση του κατά πόσο κινείται και του κατά πόσο παχαίνει κατά τη συστολή το κάθε τμήμα του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας. Ωστόσο, η υπερηχοκαρδιογραφία μας παρέχει σήμερα τη δυνατότητα άμεσης εκτίμησης του πόσο καλά ρέει το αίμα μέσα στο μυοκάρδιο (μικροαιμάτωση). Η εξέταση λέγεται ηχοκαρδιογραφία αντίθεσης (contrast echocardiography) και μπορεί να μας αναδείξει τη μικροαιμάτωση τόσο σε κατάσταση ηρεμίας όσο και κατά τη διάρκεια δυναμικού ηχοκαρδιογραφήματος με την ενδοφλέβια χορήγηση παράγοντα ενίσχυσης της ηχοκαρδιογραφικής αντίθεσης σε απεικόνιση 2 ή 3 διαστάσεων.

Η δυναμική ηχοκαρδιογραφία είναι μια μέθοδος πολύ ευπροσάρμοστη και με πολλές δυνατότητες και χρησιμοποιείται για την εκτίμηση παραμέτρων πέρα από τη συστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας και την αιμάτωση του μυοκαρδίου, ιδιαίτερα σε ασθενείς που έχουν δύσπνοια ασαφούς εξήγησης. Βαλβιδοπάθειες, διαστολική δυσλειτουργία, πνευμονική υπέρταση και αιμοδυναμικές παράμετροι μπορούν όλα να εκτιμηθούν κάτω από συνθήκες φόρτισης της καρδιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.