Απεικόνιση Αιμάτωσης Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Φαρμακολογικής Φόρτισης

Απεικόνιση Αιμάτωσης Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Φαρμακολογικής Φόρτισης (Pharmacologic stress CMR myocardial perfusion imaging), μια εξέταση απεικόνισης της καρδιάς με μαγνητική τομογραφία.

Αυτή η εξέταση μπορεί να ανιχνεύσει και να ποσοτικοποιήσει την ισχαιμία του μυοκαρδίου και να παράσχει πληροφορίες για τη βιωσιμότητα του μυοκαρδίου και την κοιλιακή ή βαλβιδική λειτουργία κατά την ηρεμία και κατά τη διάρκεια της φαρμακολογικής φόρτισης της καρδιάς. Τα τρέχοντα πρωτόκολλα της καρδιαγγειακής μαγνητικής τομογραφίας για τη στεφανιαία νόσο παρέχουν τη δυνατότητα για μια ολοκληρωμένη εκτίμηση της ανατομίας, της λειτουργίας και της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου. Η απεικόνιση της αιμάτωσης του μυοκαρδίου με τη δυναμική μαγνητική τομογραφία με φαρμακολογική φόρτιση είναι πολύτιμη για την εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου και την πρόβλεψη της ανάκτησης της συστολικής λειτουργείας κάποιου τμήματος της αριστερής κοιλίας μετά από επέμβαση επαναγγείωσης (δηλαδή, για να προβλεφθεί το μέγεθος του οφέλους από την επαναγγείωση).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με την Καρδιακή Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (CMRI).