Δελτίο Τύπου για τη Stem Health Hellas Α.Ε.

Στο από 01-06-2017 Δελτίο Τύπου του Ομίλου μας, ενημερώναμε το κοινό ότι χωρίς να υπέχουμε οιαδήποτε ευθύνη και υποχρέωση επί του ζητήματος των βλαστοκυττάρων, που δημιούργησε η εταιρεία Stem Health Hellas Α.Ε. και οι διοικούντες αυτήν, αναλάβαμε για λόγους εταιρικής κοινωνικής ευαισθησίας την πλήρωση με άζωτο των δεξαμενών φύλαξης του βιολογικού υλικού, που η ως άνω εταιρεία διατηρεί σε χώρο που μισθώνει από το ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ. Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις που μεσολάβησαν κατά το διαδραμόν χρονικό διάστημα:

Α. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ άμεσα και αποφασιστικά προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρωση της απαιτούμενης ποσότητας του αζώτου για τη συντήρηση του βιολογικού υλικού στις δεξαμενές φύλαξης μέχρι την εξεύρεση λύσεως. Ταυτόχρονα υπέβαλε έγκληση ενώπιον της Εισαγγελίας Αθηνών και ενημέρωσε όλες τις Αρμόδιες Αρχές (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομική Αστυνομία & Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή) για τις εξελίξεις και τα υφιστάμενα δεδομένα, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες ώστε να επιταχυνθεί η εξεύρεση λύσεως.

Β. Κατόπιν παρέμβασής της, η Εισαγγελία Αθηνών, προχώρησε σε κατάσχεση του συνόλου του εξοπλισμού της STEM HEALTH HELLAS Α.Ε. που βρίσκεται εντός του μισθωμένου χώρου που η ανωτέρω εταιρεία διατηρεί και στον ορισμό του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ως μεσεγγυούχου αυτού. Το ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ με απόλυτη υπευθυνότητα συνεχίζει την πλήρωση των δεξαμενών με άζωτο ενημερώνοντας συγχρόνως την Εισαγγελία Αθηνών για την ανάγκη ορισμού εξειδικευμένου και πιστοποιημένου στην διαδικασία φύλαξης βλαστοκυττάρων επιστημονικού προσωπικού, ώστε να διασφαλισθεί η ορθή διαχείριση του εν λόγω βιολογικού υλικού. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε συμβεβλημένος με την STEM HEALTH HELLAS Α.Ε. επιθυμεί να αναλάβει το βιολογικό υλικό του παιδιού του από τις εγκαταστάσεις της ανωτέρω εταιρείας, θα πρέπει πλέον να απευθυνθεί, σύμφωνα με τα κατά νόμον οριζόμενα, στην Εισαγγελία Αθηνών.

Γ. Επιθυμούμε περαιτέρω να σας ενημερώσουμε ότι διαπιστώσαμε την ύπαρξη σύμβασης διασύνδεσης μεταξύ της εταιρείας Stem Health Hellas Α.Ε. και της Medstem Services Α.Ε. (θυγατρικής της ΙΑΣΩ Α.Ε.) η οποία προβλέπει ότι σε περίπτωση εν γένει παύσης εργασιών ή μόνιμης αδυναμίας καθ’ οιονδήποτε τρόπο να πραγματώσει τους καταστατικούς σκοπούς της, οιαδήποτε εκ των δύο τραπεζών, εκχωρεί και μεταβιβάζει στην αντισυμβαλλόμενη της εταιρεία, το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις που έχει συνάψει με γονείς για τη συντήρηση και φύλαξη των αρχέγονων κυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης αυτής. Δεν γνωρίζουμε αν και σε ποιες ενέργειες προέβη ο Διευθύνων Σύμβουλος της STEM HEALTH HELLAS Α.Ε. κ. Ν. Νικολαΐδης πριν ή έστω μετά από την αποστολή του από 30/05/2017 ηλεκτρονικού μηνύματος του προς τους γονείς για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης, που ο ίδιος είχε υπογράψει προς διασφάλιση της βιωσιμότητας του βιολογικού υλικού. Για το ανωτέρω θέμα έχουμε επίσης ενημερώσει όλες τις Αρμόδιες Αρχές.

Δ. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το ζήτημα, καίτοι ουδεμία νομική ή άλλη υποχρέωση υπέχει, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευαισθησίας του και προκειμένου να καθησυχάσει την αγωνία όλων των γονέων, που εξαιτίας της ανευθυνότητας της STEM HEALTH HELLAS Α.Ε και των διοικούντων αυτήν ενεπλάκησαν σε αυτήν την περιπέτεια, ανέλαβε την υποχρέωση πλήρωσης των δεξαμενών φύλαξης με άζωτο, πράγμα το οποίο θα συνεχίσει να κάνει έως την εξεύρεση λύσεως επί του ζητήματος. Ευελπιστούμε ότι τα αρμόδια εμπλεκόμενα κρατικά όργανα, τα οποία έχουμε αναλυτικά ενημερώσει, θα συνδράμουν θεσμικά ώστε να υπάρξει Φορέας, ο οποίος θα αναλάβει και θα επιμεληθεί το σύνολο των δειγμάτων, που βρίσκονται στο μισθωμένο χώρο της STEM HEALTH HELLAS A.E. εντός του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ προκειμένου, αφενός μεν να διασφαλισθούν αυτά, αφετέρου δε να δοθούν απαντήσεις στα αγωνιώδη ερωτήματα των οικογενειών.