ΥΓΕΙΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ «ΜΗΤΕΡΑ»

Ανακοινώνεται ότι η Διοίκηση του ΥΓΕΙΑ αποφάσισε να προχωρήσει σε σύναψη συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με την διοίκηση του ΜΗΤΕΡΑ.

Για την διερεύνηση και μελέτη των περιοχών και τομέων όπου θα μπορούσε να επικεντρωθεί η στρατηγική συνεργασία των δύο κλινικών θα συσταθεί Κοινή Επιτροπή Εργασίας από εκπροσώπους και των δύο πλευρών, η οποία θα εισηγείται στα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών, τα οποία φυσικά θα είναι και αποκλειστικά υπεύθυνα για την υιοθέτηση ή μη των προτάσεων αυτών.

Βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούν οι εργασίες της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:

  1. Εντοπισμός περιοχών διοικητικών, τεχνικών ή υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπου κοινές δράσεις μπορούν να προκαλέσουν θετικές συνέργειες και οικονομίες κλίμακος με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους και κατά συνέπεια την μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης των δύο εταιρειών.
  2. Άμεση συνεργασία των συνεργαζομένων ιατρών του ΜΗΤΕΡΑ με την κλινική ΥΓΕΙΑ και αντίστροφα.
  3. Κάλυψη υπεβαίνουσας πληρότητος του ΥΓΕΙΑ για ανάγκες κανονικής νοσηλείας, Μονάδος Εντατικής Θεραπείας κλπ σε χώρους του ΜΗΤΕΡΑ και αντίστροφα.
  4. Κάλυψη πελατείας ΥΓΕΙΑ που αφορά παιδιατρικά περιστατικά από την Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ.
  5. Κάλυψη πελατείας ΜΗΤΕΡΑ σε διαγνωστικούς τομείς που δεν υπάρχουν σήμερα, πχ γ-Knife κλπ στο ΥΓΕΙΑ

Οι αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Εργασίας θα είναι καθαρά εισηγητικές και η τελική απόφαση της υιοθετήσεως ή μή των εισηγήσεων αυτών θα παραμένει στις αρμοδιότητες των Διοικητικών Συμβουλίων, ενώ οποιαδήποτε συνεργασία δεν θα θίγει την νομική και διοικητική αυτοτέλεια των δύο εταιρειών.

Ζητήσαμε και έγινε αποδεκτό, το ΜΗΤΕΡΑ να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ με ένα μέλος με σκοπό να παρακολουθεί τον τρόπο λειτουργίας του προκειμένου να εμπεδωθεί κλίμα καλής συνεργασίας και εμπιστοσύνης που θα βοηθήσει σε μια ενδεχόμενη οργανωτική σύγκλιση.

Σε δεύτερο στάδιο και αφού έχει δοκιμασθεί στην πράξη η συνεργασία με επιτυχία και κοινά οφέλη για τις δύο εταιρείες, η Επιτροπή θα ετοιμάσει επιχειρησιακό σχέδιο και θα μελετήσει τις λεπτομέρειες πιθανής συγχωνεύσεως των δύο εταιρειών.

Ο λόγος που μας οδήγησε ως Διοίκηση να θεωρούμε την σύναψη συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με το ΜΗΤΕΡΑ ιδιαίτερα σημαντική, πέραν από τις αυτονόητες συνέργειες που αναμένονται λόγω της φυσικής γειτνίασης των δύο κλινικών, είναι η πεποίθηση ότι οι στρατηγικοί στόχοι των δύο κλινικών είναι απόλυτα παράλληλοι και συμπληρωματικοί μέσα σε συνθήκες εντεινόμενου ανταγωνισμού αλλά και μεγάλων προκλήσεων που πιστεύουμε ότι θα οδηγήσουν σε μεγιστοποίηση της απόδοσης της εταιρείας μας και σε θωράκιση της περιουσίας των μετόχων μας.

Τέλος ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια της σημαντικής στρατηγικής συμμαχίας μας η Διοίκηση του ΥΓΕΙΑ είναι πιθανόν να αγοράσει, κατόπιν υποδείξεως του Δ.Σ. του ΜΗΤΕΡΑ, και μετοχές όσων μετόχων του ΜΗΤΕΡΑ επιθυμούν να πωλήσουν.