Παίδων ΜΗΤΕΡΑ: Δημοσίευση συστάσεων για Μαγνητική Τομογραφία Κεντρικού Νευρικού Συστήματος εμβρύων

Το Τμήμα Παιδιατρικής Απεικόνισης του ΜΗΤΕΡΑ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομάδα Δράσης της Παιδοακτινολογικής Κοινότητας (Fetal Task Force of European Society of Pediatric Radiology), δημοσίευσε πρόσφατα στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό «Pediatric Radiology» την πρώτη συστηματική καταγραφή των ενδείξεων της μαγνητικής τομογραφίας σε έμβρυα για τη μελέτη του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Αν και η μαγνητική τομογραφία σε έμβρυα εφαρμόζεται ευρέως τα τελευταία χρόνια,  υπάρχει μεγάλη ασάφεια στην ιατρική βιβλιογραφία σχετικά με τις ενδείξεις και τις συστάσεις της μεθόδου με έλλειψη κατευθυντήριων οδηγιών. Στη διαπίστωση αυτή κατέληξε η Ευρωπαϊκή Ομάδα Δράσης μετά από ερωτηματολόγιο σε διαφορετικές χώρες-μέλη. Έτσι προέκυψε η ανάγκη επιστημονικής καταγραφής των σχετικών συστάσεων με το παρόν άρθρο μετά από κοινή συμφωνία των μελών της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Παιδοακτινολογικής Κοινότητας.

Συγγραφείς της μελέτης είναι κατά σειρά: Γεωργία Παπαϊωάννου, Διευθύντρια Παιδιατρικής Ακτινολογίας του ΜΗΤΕΡΑ, Willemijn Klein, Marie Cassart και Catherine Garel, όλες μέλη της Ομάδας Δράσης για την απεικόνιση των εμβρύων της Ευρωπαϊκής Παιδοακτινολογικής Κοινότητας.

Το Τμήμα Παιδιατρικής Απεικόνισης του ΜΗΤΕΡΑ αντιπροσωπεύει την ελληνική συμμετοχή στην Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Παιδοακτινολογικής Κοινότητας ESPR, μέσω της οποίας ανταλλάσσονται και καταγράφονται επιστημονικές πληροφορίες και εμπειρία ενώ επικαιροποιούνται τα δεδομένα και η εφαρμογή της μεθόδου. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο ΜΗΤΕΡΑ πραγματοποιούνται μαγνητικές τομογραφίες εμβρύων περισσότερο από μια δεκαετία, με άριστη συνεργασία ιατρών γυναικολόγων, ειδικών εμβρυικής απεικόνισης και συμβουλευτικής.

Αναφορές

  1. Papaioannou, W, Klein, M. Cassart, C. Garel. Indications for magnetic resonance imaging of the fetal central nervous system: recommendations from the European Society of Paediatric Radiology Fetal Task Force. Pediatr Radiol 2021
  2. Cassart, Garel C. European overview of current practice of fetal imaging by pediatric radiologists: a new task force is launched. Pediatr Radiol 2020