Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Πολύπλευρο κοινωνικό έργο – Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016

Τον 5ο κατά σειρά Απολογισμό Εταιρικής Ευθύνης, για το έτος 2016, παρουσίασε ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, αποτυπώνοντας με συστηματικό τρόπο την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, η οποία χαρακτηρίζει όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016 έχει συνταχθεί για πρώτη φορά με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς πλαισίου οδηγιών του Global Reporting Initiative, έκδοση G4 και πληροί τις απαιτήσεις του επιπέδου CORE κατά GRI-G4, το επίπεδο του οποίου έχει επαληθευθεί από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016 παρουσιάζει με ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια τα στοιχεία των Κλινικών του Ομίλου (ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ και ΥΓΕΙΑ Τιράνων) και της Εταιρείας Προμήθειας Υγειονομικού και Ειδικού Υλικού Y-LOGIMED και περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που υλοποιεί στους τέσσερις βασικούς άξονες εταιρικής υπευθυνότητας που έχει αναγνωρίσει: Οικονομία, Εργαζόμενοι, Κοινωνία και Περιβάλλον.

Στον Απολογισμό αυτό περιλαμβάνεται όλο το πλαίσιο δραστηριοτήτων του Ομίλου και ουσιαστικά αποτυπώνεται η έμπρακτη δέσμευσή του πως, παρά τις αντίξοες συνθήκες στην ελληνική επιχειρηματικότητα, συνεχίζει να επενδύει στον ανθρώπινο παράγοντα και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων του και συμβάλλει στην προαγωγή της δημόσιας υγείας, καθώς και στην ανάπτυξη δράσεων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Σχολιάζοντας την έκδοση του Απολογισμού, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κ. Ανδρέας Καρταπάνης ανέφερε: «Στον  Όμιλο ΥΓΕΙΑ, η έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας ενσωματώνεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του οργανισμού, καθώς έχουμε αναγνωρίσει πως η ανάπτυξη του Ομίλου μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την εθνική οικονομία. Αδιαμφισβήτητο μέλημα για όλους εμάς αποτελεί η προστασία και η προαγωγή της Υγείας, σε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων μας».

Ο νέος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ εκδόθηκε και διανεμήθηκε σε όλους τους μετόχους κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επιτυγχάνοντας ολοκληρωμένη πληροφόρηση προς όλους τους ενδιαφερόμενους και είναι διαθέσιμος στις ιστοσελίδες του Ομίλου: www.hygeia.grwww.mitera.grwww.leto.grwww.hygeia.al και www.y-logimed.gr.