Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο ΜΗΤΕΡΑ και ίδρυση Εκτελεστικής Επιτροπής

Στο πλαίσιο της συνένωσης της Γενικής, Μαιευτικής / Γυναικολογικής & Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. με το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ, οι εταιρείες προχώρησαν, σύμφωνα με την εξαγγελθείσα πρόθεσή τους, στη σύσταση νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και εξαμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής του ΜΗΤΕΡΑ.

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Σταύρου: Πρόεδρος
2. Θεοφάνης Στάθης: Α΄ Αντιπρόεδρος και Γραμματέας
3. Γρηγόριος Σαμουηλίδης: Β΄ Αντιπρόεδρος
4. Δημήτριος Παπαγιάννης: Διευθύνων Σύμβουλος
5. Γεώργιος Πολίτης: Διευθύνων Σύμβουλος
6. Παύλος Παπακώστας: Μέλος Δ.Σ.
7. Αλέξιος Κομνηνός: Μέλος Δ.Σ.
8. Θεμιστοκλής Χαραμής: Μέλος Δ.Σ.
9. Πασχάλης Μπουχώρης: Μέλος Δ.Σ.

Η συμμετοχή των κ.κ. Θεμιστοκλή Χαραμή και Πασχάλη Μπουχώρη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΗΤΕΡΑ, σηματοδοτεί τη νέα ημέρα συνεργασίας των δύο εταιρειών σε επίπεδο Ομίλου.

Ταυτόχρονα, η σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από τους:

1) Θεμιστοκλή Χαραμή, Πρόεδρο
2) Κωνσταντίνο Σταύρου, Μέλος
3) Πασχάλη Μπουχώρη, Μέλος
4) Αρετή Σουβατζόγλου, Μέλος
5) Γεώργιο Πολίτη, Μέλος
6) Δημήτριο Παπαγιάννη, Μέλος

και θα διασφαλίσει την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του οργανωτικού σχήματος της Εταιρείας και το συντονισμό των ενεργειών σε επίπεδο Ομίλου.