Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή στο ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία” κατά τη συνεδρίασή του, την 1η Οκτωβρίου 2007, σε υλοποίηση της συμφωνίας για τη συνένωση με την εταιρεία “ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.” εξέλεξε ομόφωνα ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον κ. Κωνσταντίνο Σταύρου του Δημητρίου (Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.) και τον κ. Ιωάννη Ζερβό του Ευαγγέλου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. κ. Φώτιου Καρατζένη και κας. Αικατερίνης Λεβέντη. Ο διορισμός των νέων μελών θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρων αλλαγών στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, επανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο και προέβη στην κατανομή αρμοδιοτήτων. Κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Α. Βγενόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από μυστική ψηφοφορία, εξέλεξε παμψηφεί ως Πρόεδρο της εταιρείας τον κ. Κωνσταντίνο Σταύρου του Δημητρίου, ως Αντιπρόεδρο τον κ. Ανδρέα Βγενόπουλο του Ευαγγέλου και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Πασχάλη Μπουχώρη του Αναστασίου.

Λόγω μη πρόβλεψης στο καταστατικό της εταιρείας θέσεως β΄ αντιπροέδρου ο κ. Θεμιστοκλής Χαραμής ορίστηκε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρώντας όλες τις αρμοδιότητες που κατείχε ως αντιπρόεδρος της εταιρείας. Ο κ. Θεμιστοκλής Χαραμής ορίστηκε πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της εταιρείας με μέλη τους κ. Κωνσταντίνο Σταύρου, κ. Ανδρέα Βγενόπουλο, κ. Πασχάλη Μπουχώρη και κα. Αρετή Σουβατζόγλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συγκαλέσει άμεσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού και τη δημιουργία θέσεως β΄ αντιπροέδρου, την οποία και θα καταλάβει ο κ. Θεμιστοκλής Χαραμής.