Εργαστήριο Δοκιμασίας Κόπωσης

Ο βασικότερος στόχος της Δοκιμασίας Κόπωσης είναι η ανίχνευση παρουσίας στφανιαίας νόσου και η εκτίμηση της βαρύτητάς της σε επιλεγμένο πληθυσμό.

Παράλληλα η δοκιμασία κοπώσεως παρέχει πολύ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική κατάσταση του ασθενούς και τον εντοπισμό ανθρώπων με αρχόμενη αρτηριακή υπέρταση. Το εργαστήριο Δοκιμασίας Κοπώσεως της Καρδιολογικής Κλινικής του νοσκομείου ΜΗΤΕΡΑ συνδράμει αποφασιστικά στη διερεύνηση των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική και ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μεγάλου αριθμού ανθρώπων που απευθύνεται στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής προκειμένου να τύχουν του απαραίτητου ελέγχου ώστε να διερευνηθεί η πιθανότητα ύπαρξης στεφανιαίας νόσου.