Το ΜΗΤΕΡΑ στηρίζει τη Μη Κυβερνιτική Οργάνωση PRAKSIS

Το ΜΗΤΕΡΑ, συνεχίζοντας τη στήριξη στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRA KSIS, προσέφερε 10 κούτες με ρουχισμό και εξοπλισμό.