Έναρξη και Λήξη Περιόδου Συμμετοχής στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ με εισφορά μετοχών έκδοσης ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρία») ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»)

Η Εταιρία ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του την 2 Νοεμβρίου 2007 ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά του ευρώ (25.679.187,65 €) με την έκδοση μέχρι εξήντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε (62.632.165) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41 €) και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο τρία ευρώ και εξήντα λεπτά του ευρώ (3,60 €), με εισφορά εις είδος, και ειδικότερα με εισφορά μέχρι είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι (27.231.376) μετοχών της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» (στο εξής «η Αύξηση»).

2. Η παρούσα Ανακοίνωση απευθύνεται μόνον προς τους υφιστάμενους μετόχους της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» σύμφωνα με το ανωτέρω εγκεκριμένο και δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο.

3. Η Περίοδος Δήλωσης Συμμετοχής στην Αύξηση (η «Περίοδος Αποδοχής») αρχίζει την  Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2007, ώρα 10.30 π.μ. και λήγει την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2007, ώρα 16.00 μ.μ. Από τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2007 και καθ΄ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Δήλωσης Συμμετοχής στην Αύξηση, το Ενημερωτικό Δελτίο, οι Δηλώσεις Συμμετοχής στην Αύξηση καθώς και οι Εξουσιοδοτήσεις για την ανταλλαγή και μεταβίβαση των μετοχών έκδοσης «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» θα διατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Εταιρίας και της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.».

4. Για την ενημέρωση τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ άλλων σχετικά με τους όρους της Αύξησης και την διαδικασία συμμετοχής σε αυτήν, θα πρέπει να αναφέρονται στο εγκεκριμένο και δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο. Για επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Συμμετοχής στην Αύξηση και των Εξουσιοδοτήσεων για την ανταλλαγή και μεταβίβαση των μετοχών έκδοσης «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.», οι μέτοχοι της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα της Εταιρίας: 210 – 6869847 & 210 – 6867006.

5. Από τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2007, το Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας, Λ. Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού αρ, 4, 151 23 Μαρούσι, στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», Λ. Κηφισίας 24Β, 151 25, Μαρο,ύσι και στα γραφεία της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» . Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού αρ, 6, 151 23, Μαρούσι, ενώ διατίθεται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), της Εταιρίας (www.hygeia.gr) και της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (www.marfinegnatiabank.gr).

Αμαρούσιο, 5 Νοεμβρίου 2007
Η Εταιρία
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ