Συγκροτείται ο ισχυρότερος Ιδιωτικός Όμιλος Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών Υγεία και της Γενικής, Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής και του ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, μετά από διαπραγματεύσεις και στα πλαίσια της στενότερης συνεργασίας που έχουν ήδη αναπτύξει, αποφάσισαν τη συνένωση των δυνάμεών τους με στόχο τη συγκρότηση του ισχυρότερου ιδιωτικού Ομίλου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Όπως αποφάσισε σήμερα το Δ.Σ. του ΥΓΕΙΑ, η συνένωση αυτή θα υλοποιηθεί με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ και ανταλλαγή των μετοχών που θα προκύψουν από αυτή με μετοχές του ΜΗΤΕΡΑ, με σχέση ανταλλαγής 2,2 μετοχές ΥΓΕΙΑ για κάθε 1 μετοχή ΜΗΤΕΡΑ. Οι μέτοχοι του ΜΗΤΕΡΑ που δεν επιθυμούν την εισφορά των μετοχών τους, μπορούν να τις μεταβιβάσουν στο Υγεία. Το Δ.Σ. του ΜΗΤΕΡΑ αποφάσισε σήμερα να προτείνει στους μετόχους της Εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός του μηνός Μαΐου, την αποδοχή της πρότασης.

Το ΜΗΤΕΡΑ θα διατηρήσει τη νομική και διοικητική αυτοτέλειά του. Οι Ιατροί – Μέτοχοι του ΜΗΤΕΡΑ θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή του ΥΓΕΙΑ, ο δε εκάστοτε Πρόεδρος του ΜΗΤΕΡΑ θα προεδρεύει και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ.

Το νέο Σχήμα που δημιουργείται θα αποτελέσει τον ισχυρότερο ιδιωτικό Όμιλο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα μας. Το ΥΓΕΙΑ είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική νοσοκομειακή μονάδα της χώρας, διαθέτει 370 κλίνες, δέχεται περίπου 120.000 εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς και διεκπεραιώνει περί τις 870.000 εξετάσεις ετησίως. Διαθέτει 16 χειρουργικές αίθουσες, όπου γίνονται 11.000 επεμβάσεις ετησίως. Το ΜΗΤΕΡΑ, μαζί με τη θυγατρική του ΛΗΤΩ, διαθέτει 535 κλίνες, φιλοξενεί 33.000 εσωτερικούς και 230.000 εξωτερικούς ασθενείς και διεκπεραιώνει περί τους 16.500 τοκετούς και περί το 1.000.000 εξετάσεις ετησίως.

Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Τηλ.: 210 6869653 – 646