ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων