Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 2024