Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών 2022