Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων