ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 29 §4 ΤΟΥ Ν. 4548/2018