Μαστοραντωνάκης Στυλιανός

Μαστοραντωνάκης Στυλιανός Παθολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 2013 Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2007 Ιατρική ειδικότητα Παθολογίας / Νομαρχία Αθηνών
 • 1997 Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος / Νομαρχία Αθηνών
 • 1996 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης / Λίαν Καλώς 8.14

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Θέμα: “Σύγκριση μεθόδων αξιολόγησης της νυχτερινής πτώσης (dipping) και της πρωινής αύξησης (surge) της αρτηριακής πίεσης κατά την 24ωρη καταγραφή της πί-εσης”.

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης

 • Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης

 • Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Υγείας

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 2009-2011 Επίτιμος Κλινικός και Ερευνητικός Συνεργάτης. National Heart and Lung Institute, Faculty of Medicine, London

 • 2008-2009 Επιστημονικός Συνεργάτης. International Center for Circulatory Health (ICCH), Imperial College/St. Mary’s Hospital, London.

 • 2003-2004 Κλινικός και Ερευνητικός Συνεργάτης. Κέντρο Υπέρτασης. Γ’ Πανεπιστη-μιακή Παθολογική Κλινική, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Σωτηρία.

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Ρύθμιση παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Αρτηριακή υπέρταση

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Sever PS, Poulter NR, Mastorantonakis S, Chang CL, Dahlof B, Wedel H; On behalf of the ASCOT Investigators. Coronary heart disease benefits from blood pressure and lipid-lowering. Int J Cardiol. 2009 Jun 26;135(2):218-22

 • Stergiou G, Mastorantonakis S, Roussias L. Intraindividual reproducibility of blood pressure surge upon rising after nighttime sleep and siesta. Hypertens Res. 2008 Oct;31(10):1859-64.

 • Stergiou G, Mastorantonakis S, Roussias L. Morning blood pressure surge: The reli-ability of different definitions. Hypertens Res. 2008 Aug;31(8):1589-94.

 • Stergiou G, Argyraki K, Moyssakis I, Mastorantonakis S, Achimastos A, Karamanos V, Roussias L. Home blood pressure is as reliable as ambulatory blood pressure in predicting target-organ damage in hypertension. Am J Hypertens. 2007 Jun;20(6):616-2.

 • Karotsis A, Symeonidis A, Mastorantonakis S, Stergiou G; Home-Di-Plus Study Group. Additional antihypertensive effect of drugs in hypertensive subjects uncon-trolled on diltiazem monotherapy: a randomized controlled trial using office and home blood pressure monitoring. Clin Exp Hypertens. 2006 Oct;28(7):655-62. 

 • Stergiou G, Efstathiou S, Alamara C, Mastorantonakis S, Roussias L. Home or self blood pressure measurement? What is the correct term? J Hypertens. 2003 Dec;21(12):2259-64.

 • Efstathiou S, Pefanis A, Tsioulos D, Zaharos I, Tsiakou A, Mitromaras A, Mastoran-tonakis S, Kanavaki S, Mountokalakis T. Acute pyelonephritis in adults: prediction of mortality and failure of treatment. Arch Intern Med. 2003 May 26;163(10): 1206-12.

 • Efstathiou S, Tsiakou A, Tsioulos D, Zaharos I, Mitromaras A, Mastorantonakis S, Panagiotou T, Mountokalakis T. A mortality prediction model in diabetic ketoacidosis. Clin Endocrinol (Oxf). 2002 Nov;57(5):595-601.

 • Zaharos I, Efstathiou S, Petreli E, Georgiou G, Tsioulos D, Mastorantonakis S, Christakopoulou I, Roussou P. The prognostic significance of CA 125 in patients with non-Hodgkin’s lymphoma. Eur J Haematol. 2002 Oct;69(4):221-6.

 • Efstathiou S, Tsioulos D, Zaharos I, Tsiakou A, Mitromaras A, Mastorantonakis S, Pefanis A, Mountokalakis T. A new classification tool for clinical differentiation be-tween haemorrhagic and ischaemic stroke. J Intern Med. 2002 Aug;252(2):121-9.