Μακράκης Ευάγγελος

Μακράκης Ευάγγελος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 2003: Τίτλος Διδάκτορος Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2001: Τίτλος Ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας
 • 1991: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διδακτορική Διατριβή

 • 2000-2003: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Εταιριών

 • American Society for Reproductive Medicine (ASRM)

 • European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

 • Ελληνική Εταιρεία Γονιμότητας και Στειρότητας: Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής: Μέλος Διοικητικού     Συμβουλίου

 • Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας

 • Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία

 • Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης

Κριτής Δημοσιεύσεων Επιστημονικών Περιοδικών

 • Fertility and Sterility

 • Human Reproduction

 • Reproductive BioMedicine Online

 • European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology

 • International Journal of Gynecology and Obstetrics

 • The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 2001 – τώρα: Νοσοκομείο ‘ΜΗΤΕΡΑ’  Συνεργάτης Ιατρός
 • 2017 – τώρα: Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής  ‘ΕΜΒΡΥΟ A.R.T – ΑΚΕΣΩ.

       Υπεύθυνος Ιατρός Μονάδας

 • 2007 – 2017: Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ‘ΕΜΒΡΥΟ A.R.T.’

      Υπεύθυνος Ιατρός Μονάδας

 • 1996 – 2000: — Birmingham Women’s Hospital, UK: IVF unit

       — Royal Berkshire Hospital, UK: Obs & Gynae Department

      — Wexham Park Hospital: Obs & Gynae Department

      — Οspedale Policlinico Consorziale, University of Βari, IT:  Gynecological Endoscopy Unit

 

Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία

 • Τμήμα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,

       Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,           

       Αρεταίειο Νοσοκομείο         

                    — 2004-2006: Τοποθετημένος σε έμμισθη θέση Π.Δ.407   στην βαθμίδα λέκτορος  με διδακτικό αντικείμενο                              ’Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή’

                    — 2002-2004: Τοποθετημένος σε άμισθη θέση Επιστημονικού Συνεργάτη

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον: 

 • Μαιευτική – Γυναικολογία
 • Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
 • Γυναικολογική Ενδοκρινολογία
 • Γυναικολογική Ενδοσκόπηση

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • 56 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά
 • 16 Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά
 • 50 Ανακοινώσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια
 • 30 Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια

Μονογραφίες – Βιβλία

 • Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Σύγχρονες Εξελίξεις και Νεώτερα Δεδομένα’ Έκδοση Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Ιούνιος 2014
 • ‘Γυναικολογία με λόγια απλά’, Εκδόσεις Μοντέρνοι Καιροί, Αθήνα 2002

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 1. Makrakis, V. Dinopoulou, D. Giannaris ‘The path of embryo selection for improving IVF success rates’

    -Endocrinol Metab Int J 2016, 3(2): 00041

 1. Pistofidis, E. Makrakis, P. Balinakos, E. Dimitriou, N. Bardis, V. Anaf.

‘Report of seven cases of uterine rapture after laparoscopic myomectomy: An update of the literature’

    -Journal of Minimally Invasive Gynecology 2012; 19(6):762-7

 1. Makrakis, K. Pantos. ‘The outcomes of hysteroscopy in women with implantation failures after in vitro fertilization: findings and effect on subsequent pregnancy rates’

    -Current Opinion in Obstetrics and Gynecology 2010; 22(4):339-43

 1. Makrakis, D.Hassiakos, D.Stathis, T.Vaxevanoglou, E.Orfanoudaki, K.Pantos.

‘Hysteroscopy in women with implantation failures after IVF: findings and effect on subsequent pregnancy rates’

    -Journal of Minimally Invasive Gynecology 2009; 16(2):181-7

 1. Makrakis, V. Papagianni, E. Deligeoroglou.

‘A unique case of trichorionic quadruplet pregnancy after oocyte donation in a patient with Turner’s syndrome’

    -Gynecological Endocrinology 2009; 25(7):460-3

 1. Kokkali, J.Traeger-Synodinos, C.Vrettou, D.Stavrou, GM.Jones, DS.Cram, E.Makrakis, AO.Trounson, E.Kanavakis, K. Pantos.

‘Blastocyst biopsy versus cleavage stage biopsy and blastocyst transfer for

preimplantation genetic diagnosis of beta-thalassaemia: a pilot study’

 • Human Reproduction 2007; 22(5): 1443-9

 1. Makrakis, R.Angeli, K.Agapitou, K.Pappas, A.Dafereras, K.Pantos.

‘Laser versus mechanical assisted hatching: a prospective study of clinical outcomes’

 • Fertility and Sterility 2006;86(6):1596-600

 1. Kontoravdis, E.Makrakis, K.Pantos, D.Botsis, E.Deligeoroglou, G.Creatsas.

‘Proximal tubal occlusion and salpingectomy result in similar improvement in in vitro fertilization outcome in patients with hydrosalpinx’

 • Fertility and Sterility 2006;86(6):1642-9

 1. Grigoriou, E.Makrakis, S.Konidaris, D.Hassiakos, K.Papadias, S.Baka, G.Creatsas.

‘Effect of sperm treatment with exogenous platelet-activating factor on the outcome of intrauterine insemination’

 • Fertility and Sterility 2005; 83(3): 618-21.

 1. Salamalekis, E.Makrakis, N.Vitoratos, D.Chassiakos, S.Baka, G.Creatsas.

‘Insulin levels, insulin resistance and leptin levels are not associated with the development of ovarian hyperstimulation syndrome.’

 • Fertility and Sterility, 2004; 82(1): 244-246