Μακράκης Ευάγγελος

Μακράκης Ευάγγελος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 2003: Τίτλος Διδάκτορος Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2001: Τίτλος Ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας
 • 1991: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διδακτορική Διατριβή

 • 2000-2003: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Εταιριών

 • American Society for Reproductive Medicine (ASRM)

 • European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

 • Ελληνική Εταιρεία Γονιμότητας και Στειρότητας: Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής: Μέλος Διοικητικού     Συμβουλίου

 • Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας

 • Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία

 • Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης

Κριτής Δημοσιεύσεων Επιστημονικών Περιοδικών

 • Fertility and Sterility

 • Human Reproduction

 • Reproductive BioMedicine Online

 • European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology

 • International Journal of Gynecology and Obstetrics

 • The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 2001 – τώρα: Νοσοκομείο ‘ΜΗΤΕΡΑ’  Συνεργάτης Ιατρός
 • 2017 – τώρα: Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής  ‘ΕΜΒΡΥΟ A.R.T – ΑΚΕΣΩ.

       Υπεύθυνος Ιατρός Μονάδας

 • 2007 – 2017: Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ‘ΕΜΒΡΥΟ A.R.T.’

      Υπεύθυνος Ιατρός Μονάδας

 • 1996 – 2000: — Birmingham Women’s Hospital, UK: IVF unit

       — Royal Berkshire Hospital, UK: Obs & Gynae Department

      — Wexham Park Hospital: Obs & Gynae Department

      — Οspedale Policlinico Consorziale, University of Βari, IT:  Gynecological Endoscopy Unit

 

Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία

 • Τμήμα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,

       Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,           

       Αρεταίειο Νοσοκομείο         

                    — 2004-2006: Τοποθετημένος σε έμμισθη θέση Π.Δ.407   στην βαθμίδα λέκτορος  με διδακτικό αντικείμενο                              ’Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή’

                    — 2002-2004: Τοποθετημένος σε άμισθη θέση Επιστημονικού Συνεργάτη

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον: 

 • Μαιευτική – Γυναικολογία
 • Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
 • Γυναικολογική Ενδοκρινολογία
 • Γυναικολογική Ενδοσκόπηση

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • 56 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά
 • 16 Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά
 • 50 Ανακοινώσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια
 • 30 Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια

Μονογραφίες – Βιβλία

 • Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Σύγχρονες Εξελίξεις και Νεώτερα Δεδομένα’ Έκδοση Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Ιούνιος 2014
 • ‘Γυναικολογία με λόγια απλά’, Εκδόσεις Μοντέρνοι Καιροί, Αθήνα 2002

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 1. Makrakis, V. Dinopoulou, D. Giannaris ‘The path of embryo selection for improving IVF success rates’

    -Endocrinol Metab Int J 2016, 3(2): 00041

 1. Pistofidis, E. Makrakis, P. Balinakos, E. Dimitriou, N. Bardis, V. Anaf.

‘Report of seven cases of uterine rapture after laparoscopic myomectomy: An update of the literature’

    -Journal of Minimally Invasive Gynecology 2012; 19(6):762-7

 1. Makrakis, K. Pantos. ‘The outcomes of hysteroscopy in women with implantation failures after in vitro fertilization: findings and effect on subsequent pregnancy rates’

    -Current Opinion in Obstetrics and Gynecology 2010; 22(4):339-43

 1. Makrakis, D.Hassiakos, D.Stathis, T.Vaxevanoglou, E.Orfanoudaki, K.Pantos.

‘Hysteroscopy in women with implantation failures after IVF: findings and effect on subsequent pregnancy rates’

    -Journal of Minimally Invasive Gynecology 2009; 16(2):181-7

 1. Makrakis, V. Papagianni, E. Deligeoroglou.

‘A unique case of trichorionic quadruplet pregnancy after oocyte donation in a patient with Turner’s syndrome’

    -Gynecological Endocrinology 2009; 25(7):460-3

 1. Kokkali, J.Traeger-Synodinos, C.Vrettou, D.Stavrou, GM.Jones, DS.Cram, E.Makrakis, AO.Trounson, E.Kanavakis, K. Pantos.

‘Blastocyst biopsy versus cleavage stage biopsy and blastocyst transfer for

preimplantation genetic diagnosis of beta-thalassaemia: a pilot study’

 • Human Reproduction 2007; 22(5): 1443-9

 1. Makrakis, R.Angeli, K.Agapitou, K.Pappas, A.Dafereras, K.Pantos.

‘Laser versus mechanical assisted hatching: a prospective study of clinical outcomes’

 • Fertility and Sterility 2006;86(6):1596-600

 1. Kontoravdis, E.Makrakis, K.Pantos, D.Botsis, E.Deligeoroglou, G.Creatsas.

‘Proximal tubal occlusion and salpingectomy result in similar improvement in in vitro fertilization outcome in patients with hydrosalpinx’

 • Fertility and Sterility 2006;86(6):1642-9

 1. Grigoriou, E.Makrakis, S.Konidaris, D.Hassiakos, K.Papadias, S.Baka, G.Creatsas.

‘Effect of sperm treatment with exogenous platelet-activating factor on the outcome of intrauterine insemination’

 • Fertility and Sterility 2005; 83(3): 618-21.

 1. Salamalekis, E.Makrakis, N.Vitoratos, D.Chassiakos, S.Baka, G.Creatsas.

‘Insulin levels, insulin resistance and leptin levels are not associated with the development of ovarian hyperstimulation syndrome.’

 • Fertility and Sterility, 2004; 82(1): 244-246

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..