Γιαννακίκου Ιωσηφίνα

Γιαννακίκου Ιωσηφίνα Αναισθησιολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 07/04-08/05 Fellow, Critical Care Medicine Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD.
 • 07/01-06/04 Resident, Anesthesia and Critical Care Medicine, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD.
 • 07/00-06/01 Intern, Internal Medicine, University of Maryland, Baltimore, MD.
 • 01/00-07/00 House Officer, Internal Medicine, Lewisham University Hospital, London, UK.
 • 08/99-01/00 House Officer, General Surgery, Guy’s & St Thomas’ Hospitals, London, UK.
 • 09/94-06/99 Guy’s, King’s and St Thomas’ Schools of Medicine, King’s College, University of London, London, UK.
 • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS). 09/92-06/94 David Game College, London, UK.

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι:

 • 01/216-12/2025 Re-certification -Diplomate of the American Board of Anesthesia
 • 01/2016-12/2025 Re-certification -Diplomate of the American Board of Critical Care Medicine
 • 09/2005-12/2015 Diplomate of the American Board of Anesthesia
 • 09/2005-12/2015 Diplomate of the American Board of Critical Care Medicine
 • 94 – 99 MBBS (Bachelor of Medicine and Βachelor of surgery) Honors

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • American Society of Anesthesiologists (ASA)

 • Society οf Critical Care Anesthesiologists (SOCCA)

 • Society of Airway Management (SAM)

 • Society of Critical Care Medicine (SCCM)

 • European association of cardiothorasic anesthesiologist’s (ΕACTA)

 • Ελληνική αναισθησιολογική εταιρεία

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 04/05- Σήμερα Ιδιώτης, Αθήνα, Ελλάδα

 • 06/07- Σήμερα Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD, USA (Part-time Clinical Associate)

Εκπαιδευτική Πείρα:

 • Johns Hopkins Hospital, Department of Anesthesia, Mortality and Morbidity – renal Transplant Patient, Grand round, Baltimore, USA, 5/4/2003.

 • Johns Hopkins Hospital, Department of Anesthesia and Critical care medicine, Nutrition in ICU, Baltimore, USA, 19/6/2002.

 • Johns Hopkins Hospital, Department of Anesthesia and Critical care medicine, Refeeding Syn-drome , Baltimore, USA 25/6/2002

 • Johns Hopkins Hospital, Department of Anesthesia and Critical care medicine, Obstetric critical care, Baltimore, USA 11/4/2005

 • Johns Hopkins Hospital, Department of Anesthesia and Critical care medicine, Drug Overdose, Baltimore, USA 24/10/2004

 • Johns Hopkins Hospital, Department of Anesthesia and Critical care medicine, Cardiopulmo-nary Resuscitation, Baltimore, USA 25/7/2005

 • 2ο Ελληνοιταλικο ουρολογικό συνέδριο. Anesthesia for RRP. Στράτος Βασιλικός, Αθήνα, 3/2/2006

 • 5ο Κλινικό φροντιστήριο στην ινοπτικη και εκλεκτική διασωλήνωση ενός βρόγχου, Ερρίκος Ντυναν, Αθήνα, 27-28/1/2006

 • 6ο Κλινικό φροντιστήριο στην ινοπτικη και εκλεκτική διασωλήνωση ενός βρόγχου, Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα, 3-4/2/2007

 • 7ο Κλινικό φροντιστήριο στην ινοπτικη και εκλεκτική διασωλήνωση ενός βρόγχου, Ερρίκος Ντυναν, Ανατομία του αεραγωγού, Αθήνα, 1-2/2/2008

 • 8ο Κλινικό φροντιστήριο στην ινοπτικη και εκλεκτική διασωλήνωση ενός βρόγχου, Ερρίκος Ντυνάν, Ανατομία του αεραγωγού, Αθήνα, 6-7/2/2009

 • 9ο Κλινικό φροντιστήριο στην ινοπτικη και εκλεκτική διασωλήνωση ενός βρόγχου, Ερρίκος Ντυνάν, Ανατομία του αεραγωγού, Αθήνα 12-13/2/2009

 • Preoperative evaluation for anesthesia. Greek American Medical College. Athens, Greece. May 5th, 2010

 • 10ο Κλινικό φροντιστήριο στην ινοπτικη και εκλεκτική διασωλήνωση ενός βρόγχου, Ερρίκος Ντυνάν, Ενδείξεις ινοπτικης διασωλήνωσης. Skills and pitfalls. , Αθήνα 18-19/2/11

 • Cardiac patient for non-cardiac surgery. New practice advisory. Athens Medical School, Ath-ens, Greece. March 9, 2011

 • Chin implant masking difficult airway. Society of Airway management, Scottsdale, Arizona. USA. Sept16-18, 2011

 • Failed Glide scope intubation due to “long” neck. Society of Airway Management, Scottsdale, Arizona, USA. Sept 16-18, 2011.

 • Scavenger obstruction. New York State Society of Anesthesiologists. New York, NY, USA. Dec 9-13, 2011

 • Πρώτες βοήθειες σε παιδιά. Αθήνα 21-22/1/ 2012.

 • OR safety and ACLS update. Athens Medical Vision. Athens, Greece. May 11, 2012.

 • Καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα 7-9/12/2012.

 • Αναισθησία σε επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα 17-18/5/2013.

 • Φωτιά στο χειρουργείο. Νοσηλευτική- αναισθησιολογική μερίδα. Νοσοκομείο Υγεία. Αθήνα. 15/6/2013

 • Πρώτες βοήθειες σε παιδιά. Αθήνα 15/6/ 2012.

 • Αναισθησία. Τι πρέπει να γνωρίζει ο μη αναισθησιολόγος γιατρός. Νοσοκομείο Μητέρα. Αθή-να 27/6/2013

 • Αναισθησία. Τι πρέπει να γνωρίζει ο κάθε μη αναισθησιολόγος γιατρός. Νοσοκομείο Μητέρα. Αθήνα 28/11/2013

 • Διαχείριση δύσκολου αεραγωγού. Εκπαιδευτής. Πρακτική εξάσκηση στην ινοπτική διασωλή-νωση. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in An-esthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα 14/12/2013.

 • Σχεδιάζοντας μια συστηματική αναζήτηση στο διαδίκτυο. Κλινικές Μελέτες. Κλινικό φροντι-στήριο. Ελληνική αναισθησιολογική εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα. 29/3/2014.

 • Ερμηνεία της στατιστικής ορολογίας. Κλινικές Μελέτες. Κλινικό φροντιστήριο. Ελληνική αναι-σθησιολογική εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνά-σειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα. 29/3/2014.

 • Παραδείγματα κριτικής -Αδυναμίες και πλεονεκτήματα. Κλινικές Μελέτες. Κλινικό φροντι-στήριο. Ελληνική αναισθησιολογική εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα. 29/3/2014.

 • Αναισθησία. Μύθοι & Θρύλοι. Νοσοκομείο Υγεία. Αθήνα. 11/9/14.

 • Σηπτικό shock και πολυοργανική ανεπάρκεια. Ελληνική αναισθησιολογική εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα. 13/12/2014.

 • Καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα 5/12/2015.

 • Αναισθησία σε επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα 22-23/4/2016.

 • Εκπαίδευση σε εκπαιδευόμενους αναισθησιολογίας, Clinical Associate, Department of Anes-thesia & Critical Care Medicine, Baltimore, MD. 2007- Σήμερα

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Αναισθησία σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (Critical Care Anesthesiologist)

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • ETOH withdrawal protocol. . Department of Anesthesia and Critical Care Medicine, Johns Hop-kins Hospital, Baltimore, Maryland, USA.

 • Standardized protocol for the intravenous administration of heparin. Department of Anesthe-sia and Critical Care Medicine, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland, USA.

 • An imaging study of Parkinsonism among African-Caribbean and Indian London communities. Movement Disorders Unit, Department of Neurology, Guy’s, King’s and St Thomas’ Schools of Medicine and the Institute of Psychiatry, King’s College London, UK.

 • Cooper metabolism abnormalities in patients with cranio-cervical dystonia. Movement Disor-ders Unit, Department of Neurology, Guy’s, King’s and St Thomas’ Schools of Medicine, King’s College London, UK.

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • 94 – 99 MBBS awarded with Honours.

 • 07/98 Distinction in Clinical Pharmacology Final Exams.

 • 12/97 Distinction in Obstetrics and Gynaecology Final Exams.

 • 12/97 Distinction in Pediatrics Final Exams.

 • 06/99 Hopkins Prize for Anesthetics.

 • 10/98 The British Medical & Dental Trust Award.

 • 06/98 The Enid Linder Foundation Award.

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Bhattacharya K F, Giannakikou I Munroe N.and Chaudhuri KR. Primary Anticholiner-gic-Responsive Pisa Syndrome. (Movement Disorders, Vol. 15, No. 6, 1285-1286, 2000).

 • Vlahos N F, Giannakikou I. Anesthesia in Assisted Reproductive Technology. (Postgraduate obstetrics & Gynecology, Vol.23, No.7, 1-10, April 2003)

 • Giannakikou I, Vlahos N. Water Intoxication Syndrome in Gynecologic Surgery. ( Postgraduate Obstetrics & Gynecology; Vol 2, No 23, 1-8, Nov 2004)

 • Marcucci L. Avoiding common ICU errors. Do not use cooling blankets to cool. Lippincott Wil-liams& Wilkins, 2007.

 • Marcucci L. Avoiding common ICU errors. Treat methicillin-resistant staphylococcus aureus with a minimum of 14 days of antibiotics. Lippincott Williams& Wilkins, 2007.

 • Vlahos NF, Giannakikou I, Vlachos A, Vitoratos G. analgesia and anesthesia for assisted repro-ductive technologies (Int J Gynaecol Obstet; Feb 25 2009) 

 • Giannakikou I. Bad Gram Negatives are “big” in Greece. The Pulmonary Review blog. (Pulmo-nary Reviews, March 2012)

 • Giannakikou I., Karra A. Anaesthesia for a patient with b-thalassaemia. (Southern African J of Anaesthesia & Analgesia; Vol 21, 3, 85-87, July 2015).