ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Happy Birthday Hippo»

 • Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ,ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ερυθρού Σταυρού, αριθμός 6, με ΑΦΜ: 094039858 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ η οποία θα αποκαλείται εφεξής χάριν συντομίας «Διοργανωτής», προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») με την ονομασία «Happy Birthday Hippo» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα προβληθεί και θα διενεργηθεί μέσω των σελίδων https://www.instagram.com/mitera.gr/ & https://www.facebook.com/mitera.hospital (περαιτέρω «Διαδικτυακοί Τόποι»). Την οργάνωση του Διαγωνισμού έχει αναλάβει να υλοποιήσει τεχνικά και να εκτελέσει για λογαριασμό του Διοργανωτή η διαφημιστική εταιρεία «SHEEPFISH ΑΕ» (περαιτέρω η «SHEEPFISH» ή «Τεχνικός Ανάδοχος»).
 • Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι χρήστες που είναι άνω των 14 ετών και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
 • Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία του Διοργανωτή, (β) οι εργαζόμενοι στην εταιρεία SHEEPFISH, (γ) οι συγγενείς (α΄ και β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι με τους ανωτέρω υπό (α), (β). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
 • Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός διενεργείται το χρονικό διάστημα από τις 16 Ιουνίου 2021 ώρα 17:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και 20 Ιουνίου 2021 και ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).
 • Ο Επισκέπτης των διαδικτυακών Τόπων θα καλείται να κάνει follow τη σελίδα του ΜΗΤΕΡΑ στο Instagram και να σχολιάσει στα διαγωνιστικά post του https://www.instagram.com/mitera.gr/ & https://www.facebook.com/mitera.hospital .
 • Κλήρωση: Η κλήρωση θα διενεργηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την Τρίτη 22/6 και θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν Μπαλόνια με τον Ιπποκράτη, μια σφραγίδα και ένα βραχιόλι με τον Ιπποκράτη μας σε 3D μορφή αλλά και ένα παζλ με τον αγαπημένο φίλο των παιδιών.
  Έγκυρη είναι η κάθε συμμετοχή όπου ο χρήστης θα κάνει follow τη σελίδα του ΜΗΤΕΡΑ στο Instagram και θα σχολιάσει στα διαγωνιστικά posts του https://www.instagram.com/mitera.gr/ & https://www.facebook.com/mitera.hospital .
 • Στην κληρωτίδα παίρνουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού οι οποίοι έχουν κάνει follow τη σελίδα του ΜΗΤΕΡΑ στο Instagram και έχουν σχολιάσει στα διαγωνιστικά posts του https://www.instagram.com/mitera.gr/ & https://www.facebook.com/mitera.hospital για την ηλικία του Ιπποκράτη. Ο επισκέπτης μπορεί να σχολάσει μόνο μία φορά σε κάθε post.
  Με τον παραπάνω τρόπο θα συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση (τύπου random.org), η οποία θα διενεργηθεί κατά τη λήξη του διαγωνισμού και θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν Μπαλόνια με τον Ιπποκράτη, μια σφραγίδα και ένα βραχιόλι με τον Ιπποκράτη μας σε 3D μορφή αλλά και ένα παζλ με τον αγαπημένο φίλο των παιδιών. Η ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας πραγματοποιείται με δήλωση των στοιχείων του κάθε νικητή στον Τεχνικό Ανάδοχο μετά την ανάδειξή του και συγκεκριμένα οι νικητές θα πρέπει να συμπληρώσουν τα προσωπικά στοιχεία τους στην ειδική φόρμα αποδοχής δώρου που θα λάβουν, ήτοι όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση (οδό, αριθμό, ΤΚ πόλη/περιοχή) ως απάντηση στο e-mail που θα λάβουν.
  Τα ανωτέρω δεδομένα θα συλλεχθούν και θα τηρηθούν από τον Τεχνικό Ανάδοχο για λογαριασμό του Διοργανωτή, σε ηλεκτρονικό και/ή φυσικό αρχείο και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και την αποδοχή του δώρου, ο Τεχνικός Ανάδοχος θα διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα. Διατηρείτε τα δικαιώματα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε, λήψης αντιγράφου αυτών ή διόρθωσης, σε περίπτωση που είναι ανακριβή, περιορισμού της επεξεργασίας και διαγραφής, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@mitera.gr.
 • Δώρα: Ως δώρα του διαγωνισμού ορίζονται τα εξής παρακάτω, Μπαλόνια με τον Ιπποκράτη, μια σφραγίδα και ένα βραχιόλι με τον Ιπποκράτη μας σε 3D μορφή αλλά και ένα παζλ με τον αγαπημένο φίλο των παιδιών. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα εκχώρησης ή μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Οι νικητές του διαγωνισμού θα παραλάβουν τα δώρα τους ταχυδρομικά, στη διεύθυνση που οι ίδιοι θα δηλώσουν.
 • Τρόπος συλλογής Συμμετοχών: Ο τρόπος συλλογής των συμμετοχών θα γίνεται με αυτοματοποιημένη πλατφόρμα συλλογής στοιχείων. Η πλατφόρμα συλλογής δεδομένων αναζητά τους χρήστες που έχουν κάνει follow τη σελίδα του ΜΗΤΕΡΑ στο Instagram και έχουν γράψει κάτω από το διαγωνιστικό post το σχόλιο τους. Το σύστημα συλλέγει και εξάγει τους σχετικούς χρήστες σε αρχείο .xls. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει στα γραφεία της SHEEPFISH, με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών και κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Τα Δώρα θα αποδίδονται στους Νικητές κατόπιν επικοινωνίας τους με τον Τεχνικό Ανάδοχο σύμφωνα με τον όρο 10 κατωτέρω. Η SHEEPFISH όχι μόνο εγγυάται το αδιάβλητο της εν λόγω διαδικασίας, αλλά και ευθύνεται αποκλειστικά, τόσο έναντι κάθε τρίτου, όσο και έναντι του Διοργανωτή, για κάθε ενδεχόμενη παραβίασή της και εν γένει παρατυπία όσον αφορά στην ανάδειξη των νικητών.
 • Ενημέρωση για την κατακύρωση: Ο Τεχνικός Ανάδοχος θα ανακοινώσει την Τρίτη 21/6/2021 τους νικητές του Διαγωνισμού με σχόλιο στα posts https://www.instagram.com/mitera.gr/ & https://www.facebook.com/mitera.hospital και mention των νικητών στα posts του διαγωνισμού. O κάθε νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσω των σελίδων για να παραλάβει το δώρου του. Τεχνικός Ανάδοχος μέσω e-mail που θα αποστέλλεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει ο εκάστοτε νικητής, θα ζητά να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα των νικητών (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση οδό, αριθμό, ΤΚ πόλη/περιοχή). Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιο νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση που ανακοινώνεται ως νικητής, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, ενώ θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για ανάδειξη αναπληρωματικού νικητή.
 • Ευθύνη Διοργανωτή και Τεχνικού Ανάδοχου: Ο Διοργανωτής και ο Τεχνικός Ανάδοχος δε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία ή/και σωματική ή υλική βλάβη προκύψει στους νικητές κατά την χρήση των Δώρων. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 • Άρνηση αποδοχής του Δώρου: Σε περίπτωση που κάποιος εκ των νικητών δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή η συμμετοχή του κριθεί άκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό συμμετέχοντα κ.ο.κ. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω.
 • Προβολή – Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Άρνηση κάποιου νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τον Διοργανωτή να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού Δώρου. Ευθύνη: Ο διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται, εκχωρείται, υποστηρίζεται ή σχετίζεται με το Facebook. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο Διαδικτυακός Τόπος αποδεσμεύεται από κάθε ευθύνη σε σχέση με τον Διαγωνισμό. Ειδικότερα: Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι εταιρείες «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ,ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» και «SHEEPFISH ΑΕ» δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της ενέργειας. Περαιτέρω, οι εταιρείες «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ,ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» και «SHEEPFISH ΑΕ» δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των εταιριών «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ,ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» και «SHEEPFISH ΑΕ». Οι εταιρείες «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ,ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» και «SHEEPFISH ΑΕ» δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποδοχή email λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των μηνυμάτων της υπηρεσίας, β) δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία στους συμμετέχοντες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 • Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στους Διαδικτυακούς Τόπους.
 • Προσωπικά Δεδομένα: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό, ενδεικτικά της απονομής των Δώρων. Προς τον σκοπό αυτό οι νικητές, παραχωρούν την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, για την δημοσίευση του ονόματός τους, για την χρήση της αναρτημένης φωτογραφίας τους, εφόσον προβλέπεται από το αντικείμενο του Διαγωνισμού, καθώς και διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων των ονομάτων τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες τους για διαφημιστικούς σκοπούς και εμπορικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους. Πιο συγκεκριμένα, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει σε αυτήν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, τα ονόματα, τις φωτογραφίες και το περιεχόμενο των συμμετοχών τους και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.
  Επίσης, η Διοργανώτρια σας ενημερώνει ότι η ίδια ή και η Τεχνική Σύμβουλος κατ’ εντολή και για λογαριασμό της ως εκτελούσα την επεξεργασία θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 4624/2019 και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων ή/και των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 33 και επόμενα Ν. 4624/2019 (δικαιώματα πρόσβασης, διαγραφής, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα),στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@mitera.gr.
  Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Εταιρείας.
 • Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να επεκτείνει το Διαγωνισμό, ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων, αλλαγή των μηχανισμών επιλογής νικητών), ενημερώνοντας σχετικά μέσω ανάρτησης στις σελίδες του ΜΗΤΕΡΑ στο Instagram (https://www.instagram.com/mitera.gr/) & https://www.facebook.com/mitera.hospital , με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 • Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 • Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων παραιτούμενου του συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.
 • Ακύρωση νικητή: Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη βάσει των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες.
 • Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Μαρίνα Σταυριανού (Ομήρου 24, 10672, Αθήνα τηλ. 210-3817009, φαξ. 210-3814079, mmarina@hol.gr) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://mitera.gr
 • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.