Μαστός: απεικονιστικά καθοδηγούμενες διαδερμικές βιοψίες μαστού: η σημασία της προεγχειρητικής διάγνωσης

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία, στις δυτικές κοινωνίες 1 γυναίκα στις 8 θα νοσήσει κατά τη διάρκεια της ζωής της. Η θνησιμότητα από τον καρκίνο του μαστού έχει παρουσιάσει σημαντική μείωση, έως και 36% μεταξύ 1989-2012. Η μείωση αυτή προκύπτει συνδυαστικά από τις νεότερες μεθόδους προσυμπτωματικού ελέγχου και τις πλέον εξελιγμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Γράφει η
Αλεξάνδρα Αθανασίου
Ακτινοδιαγνώστρια, Διευθύντρια Κέντρου Απεικόνισης Μαστού ΜΗΤΕΡΑ

O καρκίνος του μαστού είναι μία ετερογενής νόσος, με διαφορετικές μοριακές μορφές. H επίτευξη της βέλτιστης θεραπείας εξαρτάται από τον σχεδιασμό εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης για κάθε ασθενή ανάλογα με τον μοριακό τύπο καρκίνου και το στάδιο της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, είναι επιθυμητή η ιστολογική ταυτοποίηση των βλαβών προεγχειρητικά, με τη διενέργεια διαδερμικών απεικονιστικά καθοδηγούμενων βιοψιών.

Πρόκειται για γρήγορες, ασφαλείς και αξιόπιστες, ελάχιστα επεμβατικές πράξεις, που διενεργούνται υπό υπερηχογραφική, στερεοτακτική ή MRI καθοδήγηση, ανάλογα με τον απεικονιστικό τύπο της ύποπτης βλάβης (ογκόμορφες εξεργασίες, συρρέουσες μικροαποτιτανώσεις ή περιοχές ύποπτης πρόσληψης παραμαγνητικής ουσίας αντίστοιχα).

Τα διαθέσιμα σήμερα συστήματα βιοψιών έχουν διαμέτρημα βελόνης από 14G έως και 7G, εξασφαλίζοντας αντιπροσωπευτικό δείγμα, ενώ ο συνδυασμός τους με συστήματα αναρρόφησης (vacuum-assisted) εξασφαλίζει ταχύτερη λήψη μεγαλύτερου δείγματος. H αξιοπιστία τους έχει παρουσιαστεί σε ανασκοπήσεις και μετααναλύσεις, στις οποίες έχει φανεί ότι η διαγνωστική ακρίβεια των απεικονιστικά καθοδηγούμενων βιοψιών είναι μεταξύ 93%-99%, ενώ έχουν λιγότερες επιπλοκές και χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με τις διαγνωστικές χειρουργικές βιοψίες.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά, τόσο για την ασθενή όσο και για τον θεράποντα ιατρό. Η προεγχειρητική διάγνωση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σε περιπτώσεις όπου η ταχεία βιοψία έχει περιορισμούς, για παράδειγμα σε ύποπτες μικροαποτιτανώσεις.

Επιτρέπει τον ασφαλή χαρακτηρισμό των βλαβών, διευκολύνοντας τον ορθό σχεδιασμό χειρουργικής προσέγγισης, για παράδειγμα σε περιπτώσεις πολυεστιακότητας, τις οποίες επιβεβαιώνεται η αναγκαιότητα μαστεκτομής. Η προεγχειρητική επιβεβαίωση κακοήθειας επιτρέπει την ορθή χειρουργική διαχείριση της μασχάλης, με την προβλεπόμενη διαδικασία του λεμφαδένα φρουρού σε περίπτωση κλινικά και απεικονιστικά αρνητικής μασχάλης.

Τέλος, σε ειδικές υποκατηγορίες (τριπλά αρνητικοί καρκίνοι, καρκίνος με ενισχυμένο -amplified- HER2) παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες για τη μοριακή μορφή της βλάβης, ώστε να γίνει η ενδεδειγμένη νεοεπικουρική θεραπεία προεγχειρητικά.

Συμπερασματικά, οι απεικονιστικά καθοδηγούμενες διαδερμικές βιοψίες μαστού έχουν θέση στην ολοκληρωμένη διαχείριση του καρκίνου του μαστού, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση.

Bιβλιογραφία

  1. American Cancer Society Breast Cancer Facts and Statistics 2015-2016 / https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/breast-cancer-facts-and-figures/breast-cancer-facts-and-figures-2015-2016.pdf
  2. Prat A, Perou CM. Deconstructing the molecular portraits of breast cancer. Mol Oncol. 2011; 5: 5-23.
  3. http://www.eusoma.org/Engx/BreastUnits/Guideline.aspx?cont=breast
  4. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/screening-tests-and-early-detection/breast-biopsy.html
  5. Dahabreh IJ, Wieland LS, Adam GP, et al. Core Needle and Open Surgical Biopsy for Diagnosis of Breast Lesions: An Update to the 2009 Report Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2014 Sep.
  6. Wilson ARM, et al. The requirements of a specialist Breast Centre. European Journal of Cancer, 2013; 49: 3579–3587.

Μάιος 2017