Προγεννητική Διάγνωση στο Α’ Τρίμηνο. Νέα Δεδομένα.

Οργάνωση: Μονάδα Ιατρικής Εμβρύου ΜΗΤΕΡΑ

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδριακό Kέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ» ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή

Θα δοθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης