Μέσα από τα υψηλότερα πρότυπα λειτουργίας και βάσει των αυστηρότερων διεθνών προδιαγραφών και κανονισμών διασφάλισης ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών, η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής IVF ΜΗΤΕΡΑ προσφέρει σιγουριά στα ζευγάρια που το επισκέπτονται.

Mικρογονιμοποίηση (ICSI και IMSI)

Μία προηγμένη τεχνική γονιμοποίησης, κατά την οποία ένα σπερματοζωάριο τοποθετείται απευθείας στο ωάριο με μικροσκοπική επέμβαση. Μπορεί να συνδυαστεί με την τεχνική IMSI, κατά την οποία γίνεται βέλτιστη επιλογή των σπερματοζωαρίων σε υπερυψηλή μεγέθυνση.

Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση (PGD ή PGT-M)

Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου οι υποψήφιοι γονείς είναι φορείς μεταλλάξεων που σχετίζονται με γενετικά νοσήματα. Τα έμβρυα ελέγχονται για την παρουσία των συγκεκριμένων μεταλλάξεων πριν την εμφύτευση, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα παιδιά δε θα κληρονομήσουν το γενετικό νόσημα των γονιών τους.

Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος(PGS ή PGT-A)

Ο χρωμοσωμικός έλεγχος ενός έμβρυου πριν τη τοποθέτηση του στη μήτρα. Αποσκοπεί στην απόρριψη χρωμοσωμικά ανώμαλων εμβρύων, και τη μεταφορά μόνο χρωμοσωμικά άρτιων. Η εφαρμογή της τεχνικής, σε έμβρυα στο στάδιο της βλαστοκύστης, έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των ποσοστών εμφύτευσης.