Συριοπούλου Βασιλική

Συριοπούλου Βασιλική Λοιμωξιολόγος

Υπεύθυνη Παιδιατρικών Λοιμώξεων

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • Διδάκτωρ  Ιατρικής Σχολής. ΕΚΠΑ,  με βαθμό «άριστα»
 • Ειδικότητα Παιδιατρικής
 • Εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία
 • Υφηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠ
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμώξεων, ΕΚΠΑ
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμώξεων, ΕΚΠΑ
 • Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμώξεων, ΕΚΠΑ
 • Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμώξεων, ΕΚΠΑ

Εξειδίκευση στις Λοιμώξεις:

Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό

 • Research Associate in Infectious Diseases, Children’s Hospital Medical Centre, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts (1975-78)
 • Clinical Fellow in Infectious Diseases, Children’s Hospital Medical Centre,

Boston, Massachusetts.

 • Guest Researcher in Clinical Microbiology, U.S. Department of Health,

Education and Welfare Public Health Service, Centre for Disease Control,

Atlanta, Georgia (1978-79)

 • Guest Researcher in Infectious Diseases, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts (10/10/79 – 12/15/79).
 • Visiting Scientist in Infectious Diseases, Children’s Orthopedic Hospital and Medical Center, Seattle, Washington (16/11/82-18/2/83)
 • Visiting Scholar, Veterans Administration Medical Center, Infectious Diseases Section, University of California, San Diego, USA.( 25/10/88-31/12/88)
 • Guest Researcher, Centers for Diseases Control, Atlanta,

USA  (29/10/90-30/11/90,  10/10/94-15/10/94,  23/9/96-27/9/96)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Πανεπιστημιακός Βοηθός, Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» (1971-1973

Μονογραφίες στην ελληνική

 • Μελέτη επί γαστρεκτομηθέντων της απορροφήσεως του λίπους

(δια ραδιενεργού τοιούτου). Β. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Διατριβή επί διδακτορία, Αθήνα, 1969.

 • Ανοσολογική απάντηση στο εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου. Β. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Διατριβή για Υφηγεσία, Αθήνα, 1984.

 • «Παιδιατρικές Λοιμώξεις» βιβλίο σημειώσεων φοιτητών.

 • Ενημερωτική Έκδοση για τις Λοιμώξεις (Γ. Σαρόγλου, Β. Συριοπούλου)

Διδακτορική Διατριβή

 • ΔΙΑΤΡΙΒΗ: «Μελέτη επί γαστρεκτομηθέντων της απορροφήσεως του λίπους (δια ραδιενεργού τοιούτου)».

 • ΥΦΗΓΕΣΙΑ: Ανοσολογική απάντηση στο εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Ελληνικές

 • Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία (μέλος διοικητικού συμβουλίου 1985-1987)
 • Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας
 • Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (μέλος διοικητικού συμβουλίου 1992-1994)
 • Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας (μέλος του διοικητικού συμβουλίου 1980-1982, 2003-2005)
 • Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων (Ιδρυτικό μέλος, μέλος διοικητικού

συμβουλίου από 1993-2005, Ταμίας 1993-1995 και Αντιπρόεδρος 2000

 • Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Δερματολογίας
 • Εταιρεία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Λοιμώξεων

(Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος από το 2014)

 

Διεθνείς                               

 • International Society of Infectious Diseases.
 • International Society of Chemotherapy.
 • European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases.
 • American Society of Μ
 • Infectious Disease Society of America.
 • European Society for Pediatric Infectious Diseases.
 • Pediatric Infectious Diseases Society of America.
 • Mediterranean Society of Infectious and Parasitic Diseases.
 • Mediterranean Society of Chemotherapy.

 

Συντακτική Επιτροπή

 • Περιοδικού «Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής» (1991-1994)
 • Περιοδικού «Παιδιατρική» (1985-1987)
 • Δελτίο αΠαιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστήμιου Αθηνών (2005-σήμερα)
 • Virulence (2010-2013)
 • Virulence (2009-2014)

Εκπαιδευτική Πείρα

 • Διδασκαλία των φοιτητών της Ιατρικής επί 35 έτη, σε κλινικό και θεωρητικό επίπεδο, υ­πεύ­θυ­νη για το κατ’ ε­πι­λο­γήν υποχρεωτικό μά­θη­μα “Παι­δια­τρι­κές Λοι­μώ­ξεις” που δι­δάχθηκε ανελλιπώς α­πό το 1995-2009.
 • Εκπαίδευση των ειδικευομένων στην Παιδιατρική ιατρών
 • Συμμετοχή σε σε­μι­νά­ρια λοι­μώ­ξε­ων, μετεκπαιδευτικά μα­θή­μα­τα και σε εκπαιδευτικές ημερίδες
 • Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Παθολογίας και νοσηλευτικής
 • Α­πό το 1986-2009 έκδοση α­νά δί­μη­νο δελτίου με τίτλο “Ε­νη­με­ρω­τι­κή Έκ­δο­ση για τις Λοι­μώ­ξεις” (Γ. Σαρόγλου, Β. Συριοπούλου) που συνετέλεσε στην εκπαίδευση φοιτητών, ειδικευομένων και ειδικευμένων στην Παιδιατρική και Παθολογία.

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Κλινικό ενδιαφέρον: Παιδιατρικές Λοιμώξεις

 • Ερευνητικό ενδιαφέρον: Λοιμώξεις, Αντοχή στα αντιβιοτικά, Εμβόλια

Διακρίσεις & Βραβεία

Χωρέμειο Έπαθλο 12ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο.

Ερευνητική Μελέτη: Αυστραλιανό αντιγόνο και σύνδρομο νεογνικής ηπατίτιδας.

Χωρέμειο Έπαθλο 33ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο.

Ερευνητική Μελέτη: Θεραπευτική ανταπόκριση στη χορήγηση α-INF σε ασθενείς με μεσογειακή αναιμία και χρόνια ηπατίτιδα C.

Έπαινος 24ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.

Ερευνητική Μελέτη: Σταθερότητα του γονιδίου AAC(6′)-APH(2) σε ετερογενή

στελέχη E. faecalis υψηλού επιπέδου αντοχής στις αμινογλυκοσίδες.

Β΄ Έπαθλο 25ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.

Ερευνητική Μελέτη: Αξιολόγηση της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (PCR) στη διάγνωση της Σπλαγχνικής Λεϊσμανίασης.

Έπαινος 29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.

Θεραπεία Σπλαγχνικής Λεϊσμανίασης με δύο Δόσεις Λιποσωμιακής

 Αμφοτερικίνης Β.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις πχ. Περιοδικά, βιβλία κλπ