Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008

Το ΜΗΤΕΡΑ, από το 2012 έχει πιστοποιήσει μερικές από τις πιο κρίσιμες υπηρεσίες / Τμήματα του, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008. Τον Απρίλιο του 2016, επέκτεινε την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και έλαβε πιστοποίηση από τον Φορέα Πιστοποίησης  TÜV Austria Hellas για το σύνολο των υπηρεσιών του.

Η εφαρμογή του πιστοποιημένου Συστήματος Ποιότητας επικεντρώνεται:

 • Στον σχεδιασμό και την καταγραφή των διαδικασιών σε κάθε επίπεδο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα λειτουργίας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
  – Σύγχρονες Αρχές και μοντέλα Διοίκησης
  – Εφαρμογή πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών, όπως προβλέπονται από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς
  – Αξιολόγηση και εκπαίδευση προσωπικού και συνεργατών, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ανθρώπινο δυναμικό διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια και επίγνωση των ευθυνών και αρμοδιοτήτων της θέσης εργασίας που καλύπτει
  – Συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού και εκσυγχρονισμό των υποδομών του νοσοκομείου, με σκοπό τη διατήρηση ασφαλούς περιβάλλοντος για τη λειτουργία των υπηρεσιών μας
 • Στην εφαρμογή των καταγεγραμμένων διαδικασιών, με τήρηση των σχετικών αρχείων καταγραφών.
 • Στην εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου, τόσο της καθημερινής λειτουργίας των διεργασιών, όσο και της αποδοτικότητας του Συστήματος, μέσω της παρακολούθησης δεικτών ποιότητας.
 • Στην εφαρμογή διορθωτικών / προληπτικών ενεργειών με στόχο την επίτευξη της διαρκούς βελτίωσης.

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..