Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Το ΜΗΤΕΡΑ, από το 2012 έχει πιστοποιήσει μερικές από τις πιο κρίσιμες υπηρεσίες / Τμήματα του, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Τον Απρίλιο του 2016, επέκτεινε την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και έλαβε πιστοποίηση από τον Φορέα Πιστοποίησης  TÜV Austria Hellas για το σύνολο των υπηρεσιών του.

Η εφαρμογή του πιστοποιημένου Συστήματος Ποιότητας επικεντρώνεται:

  • Στον σχεδιασμό και την καταγραφή των διαδικασιών σε κάθε επίπεδο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα λειτουργίας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: – Σύγχρονες Αρχές και μοντέλα Διοίκησης – Εφαρμογή πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών, όπως προβλέπονται από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς – Αξιολόγηση και εκπαίδευση προσωπικού και συνεργατών, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ανθρώπινο δυναμικό διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια και επίγνωση των ευθυνών και αρμοδιοτήτων της θέσης εργασίας που καλύπτει – Συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού και εκσυγχρονισμό των υποδομών του νοσοκομείου, με σκοπό τη διατήρηση ασφαλούς περιβάλλοντος για τη λειτουργία των υπηρεσιών μας
  • Στην εφαρμογή των καταγεγραμμένων διαδικασιών, με τήρηση των σχετικών αρχείων καταγραφών.
  • Στην εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου, τόσο της καθημερινής λειτουργίας των διεργασιών, όσο και της αποδοτικότητας του Συστήματος, μέσω της παρακολούθησης δεικτών ποιότητας.
  • Στην εφαρμογή διορθωτικών / προληπτικών ενεργειών με στόχο την επίτευξη της διαρκούς βελτίωσης.