Πιστοποίηση κατά ISO των Απεικονιστικών Τμημάτων

Με το πρότυπο ISO 9001:2008 που αφορά στα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιήθηκαν το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα και τα Τμήματα Μαστογραφίας και Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας του ΜΗΤΕΡΑ, από το Φορέα Πιστοποίησης TUV Austria Hellas.

Η εφαρμογή του πιστοποιημένου Συστήματος Ποιότητας στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα και στα Τμήματα Μαστογραφίας και Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας του ΜΗΤΕΡΑ, διασφαλίζει:

  • τη διενέργεια των εξετάσεων από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και την έγκυρη και έγκαιρη έκδοση των αποτελεσμάτων.
  • τη διαρκή ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού.
  • την ετοιμότητα για υιοθέτηση πρωτοεμφανιζόμενων νέων μεθόδων και τεχνικών, μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής και διαρκή προσαρμογή των διαγνωστικών πρωτοκόλλων στη νέα επιστημονική γνώση.
  • την τήρηση πολιτισμένου, ήρεμου και φιλικού περιβάλλοντος, με έμφαση στην εξυπηρέτηση που αναγνωρίζει τις ανάγκες και προσδοκίες των ασθενών και των παραπεμπόντων ιατρών τους.