Πιστοποίηση κατά ISO της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Με το πρότυπο ISO ΕΝ 15224:2017 που αφορά στα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιήθηκε από την TUV Austria Hellas, η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF) του ΜΗΤΕΡΑ. Της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ, με την εφαρμογή ενός πιστοποιημένου Συστήματος Ποιότητας, διασφαλίζει:

  • την απαρέγκλιτη τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων, στοχεύοντας στην εξασφάλιση των ενδιαφερόμενων ζευγαριών σε όλες τις φάσεις εφαρμογής των διαδικασιών της Μονάδας.
  • την προσέγγιση των περιστατικών και των ενδιαφερομένων με απόλυτη διακριτικότητα και εχεμύθεια.
  • την εφαρμογή και παρακολούθηση ορθών Εργαστηριακών Πρακτικών, όπως ορίζονται σε διεθνή πρότυπα, καθιστώντας το Εργαστήριο της Μονάδας ένα από τα πλέον σύγχρονα και ασφαλή εργαστήρια.
  • την παροχή βέλτιστων και ασφαλών συνθηκών διενέργειας των ιατρικών πράξεων, που εξασφαλίζεται από το εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά και από την τοποθέτηση της Μονάδας εντός του ΜΗΤΕΡΑ.